Všeobecné obchodné podmienky


Prevádzkovateľ: Kárafun s. r. o.

So sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06
IČO: 53 944 160
DIČ: 2121534492
Zapísaná: Obchodný register OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 154178/B
Kontaktné údaje
E-mail: info@karafun.sk
Adresa: Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06
Web: https://www.karafun.sk

Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy:
Adresa: Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06
E-mail: info@karafun.sk

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Kárafun s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 944 160, DIČ: 2121534492, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 154178/B tel +421 948 595 163‬, e-mail: info@karafun.sk (ďalej aj ako “Prevádzkovateľ”) a nájomcu. 
 1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  https://www.karafun.sk (ďalej len ako „Karafun.sk“).
 1. Nájomca je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetovej stránky Karafun.sk vyplní a odošle elektronickú rezerváciu.

 2. OBJEDNÁVKA
 1. Cena za prenájom bude špecifikovaná v celkovej výške počas rezervácie(elektronicky na webovej stránke  https://karafun.sk, mailom, alebo telefonicky).
 2. Po odoslaní rezervácie bude nájomcovi doručená zálohová faktúra vo výške 1/3 z celkovej výšky rezervácie. Pripísaním prostriedkov na účet Prevádzkovateľa sa rezervácia stáva záväznou.
 3. Po úhrade zálohovej faktúry bude nájomcovi doručená faktúra na zostávajúcu čiastku ceny prenájmu. Splatnosť tejto faktúry je najneskôr 10 dní pred začiatkom nájmu vozidla.
 4. V prípade rezervácie menej ako 10 dní pred začiatkom nájmu bude nájomcovi doručená faktúra v celkovej výške nájmu.

 5. NÁJOMNÉ PODMIENKY
 1. Šoférovať motorové vozidlo môže iba osoba zadefinovaná v zmluve ako nájomca alebo druhý vodič.
 2. Predmet prenájmu(ďalej len ako vozidlo) sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase na  vzájomne dohodnutom mieste. Prenajímateľ odovzdáva vozidlo s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy.
 3. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnuté vozidlo riadne a včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 10 pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.
 4. Nájomca vozidla a druhý vodič musia mať ku dňu prebratia motorového vozidla vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu dvoch rokov, prax vo vedení vozidla minimálne dva roky, dosiahnutý vek minimálne 21 rokov, platný občiansky (identifikačný preukaz), alebo cestovný pas, ktorý predložia ku dňu podpisu zmluvy.
 5. Nájomca uhrádza všetky náklady spojené s prevádzkou obytného vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.
 6. Nájomca prehlasuje , že nebude využívať  obytné vozidlo na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle týchto VOP. 
 1. Na obytnom je zakázané vozidle vykonávať akékoľvek úpravy (lepenie, vŕtanie, skrutkovanie, atď.). Nájomca zodpovedá za to, že v obytnom automobile nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, výbušné, prašné, páchnuce, znečisťujúce vec. V obytnom vozidle je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 
 1. Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že sa s nimi plne oboznámil a s nimi súhlasí. Za súhlas sa považuje aj potvrdenie prostredníctvom objednávkového formulára pri vytváraní rezervácie obytného vozidla. 
 1. Nájomca sa počas doby nájmu zaväzuje rozumne nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu obytného vozidla, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola predpísaného tlaku v pneumatikách a doplnenie prevádzkových kvapalín.
 1. Nájomca v prípade poruchy, alebo nefunkčnosti hlavných častí obytného vozidla a jeho súčastí ihneď kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi.
 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Nájomca zaplatí pri preberaní vozidla vratnú kauciu 400€. Táto kaucia tvorí vratnú zálohu v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami,  ako i krytia nákladov pri vrátení obytného vozidla, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní  obytného vozidla spať prenajímateľovi.
  2. Platba bude realizovaná bezhotovostne na účet Prevádzkovateľa.
 1. STORNO OBJEDNÁVKY
  1. Nájomca má právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v lehote viac ako 15 dní pred začiatkom nájmu. Pravidla storno poplatkov:
   – storno viac ako 15 dní (a vrátane) pred dátumom vyzdvihnutia – záloha sa vracia v plnej výške
   – storno menej ako 15 dní pred dátumom vyzdvihnutia – záloha sa nevracia
   Nájomcovi v prípade predčasného vrátenia motorového vozidla nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu.
   Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy motorového vozidla (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.). O tejto skutočnosti prenajímateľ bezodkladne informuje nájomcu a vráti mu všetky uhradené platby za nájom v plnej výške.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Zákazník berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK
  1. Reklamácia je riešená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Nájomca je povinný pri preberaní vozidlo skontrolovať. V prípade mechanického poškodenia má nárok vozidlo neprebrať.
 2. RIEŠENIE SPOROV
  1. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto VOP je možné upravovať len na základe písomnej dohody Prevádzkovateľa a nájomcu.
 2. Ak sa niektoré z ustanovení VOP stane neplatným, alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 3. Po odkliknutí „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ a následnou záväznou rezerváciou nájomca vyjadruje oboznámenie a súhlas s VOP v plnom rozsahu.
 4. VOP sú dostupné elektronicky na stránke Prevádzkovateľa na webovej adrese: https//www.karafun.sk