Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – VYHLÁSENIE

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť Kárafun s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06,

IČO 53 944 160  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 154178/B (ďalej len ako „spoločnosť“) prevádzkuje internetový obchod https://www.karafun.sk, prostredníctvom ktorého prenajíma obytné motorové vozidlá fyzickým a právnickým osobám. Pri prenájme obytných motorových vozidiel spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých  osôb.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení1 alebo Zákone o ochrane osobných údajov2.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ako prevádzkovateľom máte postavenie dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby – fyzickej osoby nájomcu a to v rozsahu uvedenom v  príslušnej Zmluve o prenájme motorového vozidla, Preberacom protokole vozidla, ako aj v rozsahu uvedenom na ostatných dokumentoch súvisiacich s prenájmom obytných motorových vozidiel.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel jednoznačnej identifikácie nájomcu, jeho splnomocneného/povereného zástupcu pri uzatvorení a plnení zmluvy, zmeny alebo ukončenia zmluvy, správy a fakturácie ceny za prenájom, prípadne iných cien a poplatkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, riadneho vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vybavovanie reklamácií, sťažností, plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, spoluprácu a poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle príslušných právnych predpisov a naplnenia základného predpokladu, aby zmluva bola adresná, zrozumiteľná a určitá.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov4 .

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté príjemcom ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorské úrady, advokáti, správne orgány, banky, prevádzkovatelia poštových služieb, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa,  ako aj iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti ako prevádzkovateľa a jeho prípadných sprostredkovateľov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou ako prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov spoločnosti ako prevádzkovateľa, v súlade s jeho bezpečnostnou politikou.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2 Zákon NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3 Zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4 Napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje bude spoločnosť spracúvať po dobu platnosti zmluvného vzťahu (príslušnej zmluvy) a na  účely archivácie po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy, v prípade účtovných záznamov/faktúr 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, okrem reklamácií a sťažností, ktoré spoločnosť archivuje 5 rokov od vybavenia reklamácie, sťažnosti.

Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy, bola vybavená reklamácia, sťažnosť. Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujme prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Meno: Jozef Vrana
Email: vranajozef7652@gmail.com
Korešpondenčná adresa: Boženy Nemcovej 30/24, 04001, Košice

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

a)     Právo na prístup

Máte    právo  na poskytnutie  kópie osobných údajov, ktoré  o  vás máme  k dispozícii, ako  aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b)     Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

c)     Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti  vyhovieť.

d)     Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

e)     Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f)      Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

g)     Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.